biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej - część IPodmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mają do wyboru kilka form opodatkowania.

Wyboru formy opodatkowania w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą należy dokonać najpóźniej w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu. Natomiast podmioty kontynuujące prowadzenie działalności gospodarczej mogą zmienić formę opodatkowania do dnia 20 stycznia roku, którego zmiana dotyczy.

Aby dokonać właściwego (korzystnego) wyboru niezbędna jest wiedza w jakiej wysokości będą się kształtowały przychody i koszty w danym roku. W przypadku kontynuacji działalności gospodarczej, opodatkowanej według zasad ogólnych tj. „podatkiem progresywnym” lub „podatkiem liniowym”, analiza dotychczasowych wyników ułatwia podjęcie decyzji.1. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ – tę formę opodatkowania mogą wybrać podmioty prowadzące działalność gospodarczą tylko w określonych ustawą zakresach.

Kwota podatku uzależniona jest od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość kwoty podatku określa w formie decyzji właściwy urząd skarbowy.

Pod względem zaangażowania czasu i wiedzy osób prowadzących działalność gospodarczą karta podatkowa jest najmniej kłopotliwą formą opodatkowania, jednak nie zawsze korzystną. Określona przez urząd skarbowy kwota podatku nie jest zależna od faktycznie osiągniętych dochodów. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej zwykle powoduje poniesienie wydatków związanych ze zorganizowaniem przedsiębiorstwa. Jeżeli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej następuje w ostatnich miesiącach roku i przewidywane w tych miesiącach koszty przewyższają przewidywane przychody, należy zastanowić się nad korzystniejszą w danym roku formą opodatkowania na zasadach ogólnych i zmianą formy opodatkowania na kartę podatkową w następnym roku.2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – tę formę opodatkowania mogą wybrać podmioty prowadzące działalność gospodarczą tylko w określonych ustawą zakresach oraz te które w poprzednim roku nie przekroczyły wysokości równowartości przychodów:
- 150 000,- euro z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
- 150 000,- euro łącznej sumy przychodów wspólników spółki z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki.
W 2015 roku jest to kwota 626 880,- zł (1 euro = 4,1792 zł wg tabeli NBP nr 190/A/NBP/2014 z dnia 01-10-2014 r.)
Kwota podatku dochodowego uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wysokości osiąganych przychodów. Do celów obliczenia podatku nie ma znaczenia kwota poniesionych kosztów.

Jeżeli dany zakres działalności gospodarczej opodatkowany jest stawką:
- 3% a ponoszone koszty są większe niż 84% w stosunku do osiąganych przychodów, to korzystniejszą formą opodatkowania są zasady ogólne,
- 5,5% a ponoszone koszty są większe niż 70% w stosunku do osiąganych przychodów, to korzystniejszą formą opodatkowania są zasady ogólne,
- 8,5% a ponoszone koszty są większe niż 53% w stosunku do osiąganych przychodów, to korzystniejszą formą opodatkowania są zasady ogólne,

Podobnie jak w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, jeżeli koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. zakupu wyposażenia, środków trwałych, usług i materiałów związanych z remontem lub modernizacją lokalu itp, przewyższają przewidywane przychody, należy zastanowić się nad korzystniejszą w danym roku formą opodatkowania na zasadach ogólnych i ewentualną zmianą formy opodatkowania w następnym roku.

doradca podatkowy – Marlena Bartoszewicz.


Sochaczew, data publikacji artykułu: 31 grudnia 2014r.
Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
96-500 Sochaczew,
ul. Słowackiego 16
Tel. 0-607-41-71-38
Tel. 0-46-86-212-38.
eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
biuro rachunkowe sochaczew