biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


 

Obowiązki dokumentacyjne związane z umowami zlecenia lub umowami o świadczenie usług w 2017 r.


w związku ze zmianami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzonymi ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., na zleceniodawców i zleceniobiorców zostały nałożone nowe obowiązki.
Wprowadzona została minimalna stawka wynagrodzenia w wysokości 13,- zł za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, która ma zastosowanie do osób fizycznych:
  • nieprowadzących działalności gospodarczej, lub
  • prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami.
Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, powoduje konieczność ewidencjonowania i potwierdzania godzin wykonywania pracy przez zleceniobiorcę lub osobę świadczącą usługi.

Sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinien być określony w zawartej pomiędzy stronami umowie. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia lub świadczenia usług należy ustalić w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonanej pracy.
Forma prowadzonej dokumentacji przepracowanego czasu uzależniona jest od warunków zawartej umowy.
Jeżeli zleceniobiorca lub osoba świadcząca usługi wykonuje pracę w siedzibie zleceniodawcy, można zastosować listę z określonym dniem miesiąca, ilością przepracowanych godzin i podpisami zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Innym sposobem potwierdzenia liczby godzin może być rachunek lub faktura z określoną liczbą godzin, potwierdzona podpisem przez obie strony.
Dokumentację dotyczącą sposobu prowadzenia ewidencji godzin oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin zleceniodawca ma obowiązek przechowywać przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenia stało się wymagalne.

Wypłata wynagrodzenia będąca iloczynem ilości potwierdzonych godzin i minimalnej stawki godzinowej musi być dokonana w formie pieniężnej.

Jeżeli umowa zawarta jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłat dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Ustawa nie ogranicza możliwości dokonania wypłaty w następnym miesiącu po miesiącu wykonywania zlecenia bądź świadczenia usług.doradca podatkowy – Marlena Bartoszewicz.


Sochaczew, data publikacji artykułu: 26 grudnia 2016r.
Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
96-500 Sochaczew,
ul. Słowackiego 16
Tel. 0-607-41-71-38
Tel. 0-46-86-212-38.
eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
biuro rachunkowe sochaczew