biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


 

ZMIANY SPOSOBU OKREŚLANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM OD OSÓB FIZYCZNYCH.


Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia19 listopada 2018 r. Poz. 2159, najliczniejsze zmiany wprowadziła w artykule 23. ustawy, określającym wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodu.


CZĘŚĆ I.

KOSZTY PODATKOWE DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
BĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORCY.

1. Amortyzacja

Do 31 grudnia 2018 roku - obowiązywał przepis ograniczający odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku przedsiębiorcy, do wysokości równowartości 20 000 euro przeliczonej na złotówki według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Od 01 stycznia 2019 roku:

1. Dla samochodów osobowych nabytych do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązują dotychczas stosowane przepisy - czyli ograniczenie odpisów amortyzacyjnych do wysokości równowartości 20 000 euro.

2. Dla samochodów osobowych nabytych po 31 grudnia 2018 roku odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku przedsiębiorcy, ograniczono do wysokości:
- 225 000 złotych - w przypadku samochodu osobowego, będącego pojazdem elektrycznym zdefiniowanym w art. 2. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania)
- 150 000 złotych - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

3. Dla samochodów osobowych, bez względu na datę nabycia, oddanych przez przedsiębiorcę do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy o ile jest to przedmiotem działalności przedsiębiorcy - odpisy amortyzacyjne bez ograniczeń.

2. Koszty ubezpieczenia

Do 31 grudnia 2018 roku - obowiązywał przepis ograniczający odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku przedsiębiorcy, do wysokości równowartości 20 000 euro przeliczonej na złotówki według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Od 01 stycznia 2019 roku

1. Dla samochodów osobowych nabytych do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązują dotychczas stosowane przepisy - czyli ograniczenie odpisów amortyzacyjnych do wysokości równowartości 20 000 euro.

2. Dla samochodów osobowych nabytych po 31 grudnia 2018 roku odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku przedsiębiorcy, bez względu na rodzaj napędu, ograniczono do wysokości 150 000 złotych.

3. Koszty eksploatacyjne

Od 1 stycznia 2019 roku - bez względu na datę zakupu samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku przedsiębiorcy, koszty używania (tzn. zakupu paliw, płynów, części, usług naprawy, przeglądów technicznych pojazdu, opłat za parking itp. oraz składek na ubezpieczenie pojazdu.) możliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu:

1. nie podlegają ograniczeniu, jeżeli samochód osobowy wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Co oznacza konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodną z wymaganiami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a. ustawy o podatku od towarów i usług).

2. podlegają ograniczeniu do wysokości 75% poniesionych wydatków, jeżeli samochód osobowy wykorzystywany jest do celów związanych z działalnością gospodarczą jak również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, czyli prywatny - zwany użytkiem mieszanym. Co oznacza brak konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnej z wymaganiami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ograniczenia obejmują kwoty netto poniesionych wydatków wraz z podatkiem od towarów i usług, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego lub przedsiębiorcy nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego.

doradca podatkowy – Marlena Bartoszewicz.


Sochaczew, data publikacji artykułu: 30 grudnia 2018r.
Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
96-500 Sochaczew,
ul. Słowackiego 16
Tel. 0-607-41-71-38
Tel. 0-46-86-212-38.
eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
biuro rachunkowe sochaczew