biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


 

ZMIANY SPOSOBU OKREŚLANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM OD OSÓB FIZYCZNYCH.CZĘŚĆ II.

KOSZTY PODATKOWE DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORCY
    Dotyczy samochodów:
  • nieujętych w ewidencji środków trwałych,
  • niebędących samochodem o wartości do 10 000 zł,
  • niezaliczonego do środków trwałych ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok.

1. Koszty eksploatacyjne

Do 31 grudnia 2018 roku - wydatki związane z używaniem samochodu osobowego będącego własnością przedsiębiorcy, ale niebędącgo składnikiem majątku przedsiębiorcy, wymagały prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 01 stycznia 2019 roku:


1. bez względu na datę zakupu samochodu osobowego, będącego własnością przedsiębiorcy, ale niebędącego składnikiem majątku przedsiębiorcy, koszty używania (tzn. zakupu paliw, płynów, części, usług naprawy, przeglądów technicznych pojazdu, opłat za parking itp. oraz ubezpieczeń) możliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają ograniczeniu do wysokości 20% poniesionych wydatków, jeżeli samochód osobowy wykorzystywany poza prywatnym użytkowaniem jest również do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Ograniczenia obejmują kwoty netto poniesionych wydatków wraz z podatkiem od towarów i usług, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego lub przedsiębiorcy nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego.

2. Koszty opłat leasingu.

Umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawarte do 31 grudnia 2018 roku - do opłat wynikających z zawartych umów stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym dotychczas, tzn. w całości stanowią koszt uzyskania przychodu działalności gospodarczej.

Umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawarte do 31 grudnia 2018 roku zmienione lub odnowione po tym dniu - do opłat stanowiących spłatę wartości samochodu, wynikających z zawartych umów stosuje się ograniczenie w takiej proporcji, w jakiej kwota:
- 225 000 złotych pozostaje do wartości elektrycznego samochodu osobowego,
- 150 000 złotych pozostaje do wartości pozostałych samochodów osobowych.

Umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawarte po 31 grudnia 2018 roku - do opłat stanowiących spłatę wartości samochodu, wynikających z zawartych umów stosuje się ograniczenie w takiej proporcji, w jakiej kwota:
- 150 000 złotych pozostaje do wartości samochodu osobowego,
- 225 000,- zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym.

Przykład
Zawarto w dniu 1 stycznia 2019 roku umowę leasingu samochodu osobowego o wartości 200 000,- zł. Opłata miesięczna wynikająca z umowy leasingu wynosi 4 800,- zł.
Proporcja 150 000,- zł do wartości 200 000,- zł = 75%
Wysokość kwoty opłaty możliwej do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu:
4 800,- x 75% = 3600,- zł.


Do umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy w 2019 roku - w celu ustalenia proporcji i ograniczenia kosztów, wartość samochodu osobowego stanowi wartość przyjęta do celów ubezpieczenia.

3. Koszty eksploatacyjne leasingowanych samochodów.

Od 1 stycznia 2019 roku - bez względu na datę zawarcia umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczące samochodu osobowego, koszty używania (tzn. zakupu paliw, płynów, części, usług naprawy, przeglądów technicznych pojazdu, opłat za parking itp.) możliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają ograniczeniu do wysokości 75% poniesionych wydatków, pod warunkiem, że samochód osobowy wykorzystywany jest do celów związanych z działa-lnością gospodarczą.

Ograniczenia obejmują kwoty netto poniesionych wydatków wraz z podatkiem od towarów i usług, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego lub przedsiębiorcy nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego.

doradca podatkowy – Marlena Bartoszewicz.


Sochaczew, data publikacji artykułu: 30 grudnia 2018r.
Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
96-500 Sochaczew,
ul. Słowackiego 16
Tel. 0-607-41-71-38
Tel. 0-46-86-212-38.
eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
biuro rachunkowe sochaczew